Sistema integrat de qualitat i medi ambient ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004


 

IDETSA, Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, S.A és una empresa municipal que desenvolupa una activitat destinada a oferir al ciutadà tot tipus de serveis orientats a la ocupació i al desenvolupament econòmic i empresarial del nostre entorn. Aquests serveis es desenvolupen amb els màxims requisits de qualitat i protecció ambiental que les normes implantades ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat i ISO 14001:2004 de gestió ambiental, conformen com a pilars de la nostra estratègia i valors.

Per assegurar‐ne el seu compliment, IDETSA mostra el seu compromís a prestar un servei de la màxima qualitat i atenció al ciutadà, que conegui les seves necessitats i expectatives i treball i sempre per oferir el millor servei a la vegada que es protegeix el medi ambient. D’aquesta manera es defineixen els següents principis:

‐Mantenir el sistema de gestió integrat, englobant totes les activitats d’IDETSA i permetent establir periòdicament objectius i fites per tal de millorar contínuament la seva eficàcia i eficiència.

‐Complir amb els requisits legals i reglamentaris i d’altres requisits que IDETSA tingui subscrits i evidentment, els establerts per les normes ISO implantades.

‐Garantir la formació, sensibilització, informació i participació dels treballadors i usuaris, per assolir els objectius de la organització.

‐Integrar als nostres proveïdors, col∙laboradors i ens locals en la millora contínua.

‐Promoure actuacions per reduir la minimització de l’impacte ambiental i la millora de la gestió ambiental , així com a vetllar per disposar en tot moment de mecanismes de prevenció d’emergències ambientals que assegurin als nostres ciutadans un entorn sostenible i segur.

‐Integrar la R+D+i, en la mesura del possible, en aquells projectes en els que IDETSA lideri.

‐Col∙laborar en la creació i creixement d’empreses que vetllin per la ocupació,la qualitat i el medi ambient.

Tots aquests principis conformen la declaració d´IDETSA per assegurar als nostres usuaris que les nostres actuacions seran responsables social i ambientalment.