POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant

Benvinguda

La redacció del POUM és una oportunitat
per a tots.


El nostre municipi s’ha vist molt afectat durant aquests darrers anys pel planejament territorial d’ordre superior que ens condiciona, així com pel disseny de les noves infraestructures que travessen el territori (nou traçat de l’autovia A-7, nou traçat de la via del tren, etc.) i d’altres previstes. Aquest nou escenari i la nova legislació en matèria urbanística condicionen la configuració del municipi i obliguen a fixar noves línies de creixement i d’ordenació del territori.

Davant aquesta nova realitat, l’Ajuntament, l’any 2008, per acord plenari de 6 de novembre, va acordar aprovar iniciar el procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). En base a un model de desenvolupament sostenible, funcionalment integrat i ambientalment eficient, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels convilatans, es treballa en la redacció del que serà el document urbanístic municipal pels propers anys.

Ara bé, si en la redacció d’aquest document la feina de l’equip redactor és molt important, encara ho és més el procés de participació ciutadana que hi ha previst, ja que la nova planificació del municipi, que s’haurà d’adaptar a les necessitats actuals i de futur, ens afecta a tots i l’hem de decidir entre tots.

Per això us demano que us impliqueu al màxim en aquest projecte, que suposa una oportunitat per expressar quins usos i activitats volem donar al territori, per quin tipus de creixement apostem, quins objectius ambientals perseguim i quin model de societat volem.

El nou POUM emmarcat per les limitacions legals i del planejament superior definirà el futur del municipi, poble a poble i abastant tots i cadascun dels indrets, i cal que el debat al voltant del demà sigui obert, transparent i entenedor de cara a la ciutadania.

Us encoratjo a participar-hi!

Alfons Garcia Rodríguez
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Agenda
+
 
 
Notícies
+
En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment... Llegir més.