POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant

La partipació ciutadana


Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al Plenari del 23 de desembre de 2009 es va aprovar per unanimitat el Programa de participació ciutadana per al procés de revisió del POUM. El programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en l’elaboració del nou POUM.

Els òrgans de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit tres òrgans de participació:


• El Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local, que estarà integrat pels membres del consistori i pel secretari de la corporació.
• La Comissió de Seguiment, la qual tindrà àmplia representació del teixit associatiu municipal.
• El Fòrum de Participació Ciutadana, l’escenari de participació i d’informació obert a tot el conjunt de la ciutadania i que s’anirà convocant de manera periòdica al llarg de tot el procés.

Així mateix, aquesta web s’entén també com un element de participació, ja que serveix per donar a conèixer tota la informació necessària sobre el futur nou POUM i alhora per recollir l’opinió de la ciutadania a través del correu electrònic i l’enquesta que trobareu a l’apartat Opina!

D’altra banda, durant les diferents fases d’elaboració del POUM, i a partir de diversos elements de comunicació (web, tríptics, rodes i notes de premsa, revista municipal, etc.), es donarà a conèixer a tota la ciutadania quina és l’evolució del procés de redacció del pla.

Esquema del procés de participació ciutadana

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del pla, es duran a terme les etapes del programa de participació per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.


Accedint a l’agenda podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació.

Informació i participació en la web del POUM

AVANÇ DEL POUM
(Ajuntament)
• Fòrum ciutadà: 3 sessions temàtiques de diagnosi i discusió d'alternatives.

• Comissió de Seguiment: reunió per presentar l'avanç del pla.
Consultes i participació
• L'avanç es remet al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual el posa a exposició pública durant 30 dies a la seva web per recollir aportacions del públic interessat i elaborar el document de referència.
APROVACIÓ INICIAL
(Ajuntament)
• Comissió de Seguiment: reunió per informar de la proposta del pla que se sotmetrà a aprovació inicial.
Informació pública i sol·licitud d'informes preceptius
• Fòrum ciutadà: sessió explicativa de la proposta de POUM que s'ha aprovat inicialment i del procés d'informació pública que s'inicia.

• Tota la documentació del POUM se sotmet a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè es pugui consultar i presentar-hi al·legacions.
APROVACIÓ PROVISIONAL
(Ajuntament)
• Valoració de les al·legacions i proposta de resolució de manera individualitzada i raonada.

• Comissió de Seguiment: reunió per informar de la proposta del pla que se sotmetrà a aprovació provisional.
APROVACIÓ DEFINITIVA
(Comissió d'Urbanisme)
• Publicació del POUM.
Agenda
+
 
 
Notícies
+
En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment... Llegir més.