POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant

Procés i etapes del POUM

L’esquema següent resumeix les diferents etapes que estableix la legislació per a l’elaboració d’un POUM.


Participació ciutadana

AVANÇ DEL POUM
(Ajuntament)
• Definició del model de futur a partir de l'anàlisi d'alternatives.

• Elaboració de l'informe ambiental preliminar.
Consultes i participació
• L'avanç es remet al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual en sol·licita un informe al Departament de Política Territorial i Obres públiques, realitza consultes a d'altres administracions afectades i el posa a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat.
En el termini de 2 mesos el DMAH emet el document de referència, el qual fixa el marc per a l'avaluació ambiental del POUM.
APROVACIÓ INICIAL
(Ajuntament)
• Concreció de les propostes i presentació d'un document complet del POUM que incorpora: memòria, normativa, plànols d'ordenació, informe de sostenibilitat ambiental, avaluació de mobilitat, etc.
Informació pública i sol·licitud d'informes preceptius
• Tota la documentació del POUM se sotmet a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè es pugui consultar i presentar-hi al·legacions.

• El POUM es remet a les administracions afectades perquè emetin els informes preceptius.
APROVACIÓ PROVISIONAL
(Ajuntament)
• A partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i entitats s'esmena el document de POUM. Les al·legacions es responen de manera individualitzada i raonada.

• S'afegeix a la documentació del POUM la memòria ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d'avaluació ambiental.
Sol·licitud d'informes
• Si escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM s'adequa als seus requeriments.
APROVACIÓ DEFINITIVA
(Comissió d'Urbanisme)
• El POUM s'aprova i, un cop publicat, entra en vigor i substitueix el pla anterior.

Un cop aprovat definitivament, el POUM quedarà compost per tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

• Memòria descriptiva i justificativa del POUM
• Plànols d’ordenació i d’informació
• Normes urbanístiques
• Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
• Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
• Documentació ambiental del pla
• Avaluació de la mobilitat
• Memòria social

Alhora, tot aquest procediment vindrà emmarcat per un procés de participació ciutadana que permetrà que tots els veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys (veieu l’apartat La participació ciutadana).
Agenda
+
 
 
Notícies
+
En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment... Llegir més.